Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (15 ธ.ค. 2564)  
ประกาศการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง (11 พ.ย. 2564)  
ประกาศให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย (08 ต.ค. 2564)  
ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (01 เม.ย. 2564)
ประกาศรับโอน(ย้าย) (09 มี.ค. 2564)
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ลาดควาย (09 มี.ค. 2564)
อาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 (23 ธ.ค. 2563)
โควิทวันนี้ (21 ธ.ค. 2563)
ระเบียบ อบต.ลาดควาย ว่าด้วยเครื่องแบบปกติพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย... (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต (30 พ.ย. 2563)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี 2563 (02 พ.ย. 2563)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (02 พ.ย. 2563)
ประกาศแผนจัดเก็บภาษีและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (08 ต.ค. 2563)
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด/ผอ.ของแต่ละส่วนราชการ (25 ส.ค. 2563)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง(ถ.ด.ส.1) (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3 และ 4) (29 พ.ค. 2563)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2563 (16 เม.ย. 2563)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 (11 ก.พ. 2563)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนของส่วนราชการ (29 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

แสดงเจตจำนงในการบริหารงาน... (11 ม.ค. 2565)  

ประกาศการแต่งตั้งตัวแทนผู... (11 พ.ย. 2564)  

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอ... (27 พ.ค. 2564)  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (19 เม.ย. 2564)

ร่วมแสดงเจตจำนงในการบริหา... (04 ม.ค. 2564)

ติดตั้งป้ายจัดเก็บภาษี (01 ม.ค. 2564)

กิจกรรมประจำวัน ศพด. (28 ธ.ค. 2563)

ออกกำลังกายต้านโควิด-19 (25 ธ.ค. 2563)

อาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 (23 ธ.ค. 2563)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้... (05 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมวันปิยะ 23 ตุลาคม... (23 ต.ค. 2563)

การประชุมการดำเนินงานกองท... (05 ต.ค. 2563)

กำหนดการชำระภาษีที่ดินและ... (02 มี.ค. 2563)

กิจกรรม BigclenningDay ฉี... (28 มิ.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและโ... (28 มิ.ย. 2562)

ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด... (28 มิ.ย. 2562)

โครงการถนนสวยประจำตำบลลาด... (14 มี.ค. 2562)

ติดตั้งป้ายสำหรับปิดประกา... (14 มี.ค. 2562)

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศ... (14 มี.ค. 2562)

โครงการจัดการอบรมการป้องก... (14 มี.ค. 2562)
Responsive image
รายงานผลการดำเนินงาน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (30 เม.ย. 2564)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือน (21 เม.ย. 2564)  
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (23 ธ.ค. 2563)  
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (15 ธ.ค. 2563)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (30 พ.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (30 พ.ย. 2563)
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน (01 ต.ค. 2563)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุ... (01 ต.ค. 2563)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (01 ต.ค. 2563)
รายงานการกำกับตืดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก (01 ต.ค. 2563)
รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (31 ก.ค. 2563)
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลฯ (15 ก.ค. 2563)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (30 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (30 เม.ย. 2563)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร (03 ก.พ. 2563)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (07 ต.ค. 2562)
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าร... (01 ต.ค. 2562)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (01 ต.ค. 2562)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (01 ต.ค. 2562)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (01 ต.ค. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表