Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

พื้นที่
     ตำบลลาดควายเป็น 1 ใน 11 ตำบลของการปกครองท้องที่อำเภอศรเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลลาดควาย ตามที่ตั้งแล้วอยู่ห่างจากอำเภอศรีเมืองใหม่ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 89 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 50,975 ไร่ คิดเป็น 82 ตารางกิโลเมตร
 

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
เขตตำบลนาเลิน
เขตตำบลนาคำ
เขตตำบลหนามแท่ง และเขตตำบลนาคำ
เขตตำบลสงยาง
ลักษณะภูมิประเทศ
     ตำบลลาดควายมีลักษณะภูมิประเทศที่มีรูปร่างค่อนข้างยาวรี ไปตามแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยทั่วไปของพื้นที่ตำบลลาดควายจะมีลักษณะเป็นที่ราบสูงทางด้านตะวันออก และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่สูงลาดชันมาก อยู่ในระดับความสูงเหนือน้ำทะเลประมาณ 156- 168 เมตร และสภาพพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูเขาเล็กน้อยและเป็นที่ราบสูงสลับกันไปกับที่ลุ่ม
   
ลักษณะภูมิอากาศ
     
ตำบลลาดควาย มีลักษณะภูมิอากาศแบบลมมรสุม มี 3 ฤดูดังต่อไปนี้
     - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37-43 c
     - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 20-37 c
     - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 12-35 c

เขตการปกครอง
     ปัจจุบันตำบลลาดควายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้านดังต่อไปนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านลาดควาย
     หมู่ที่ 2 บ้านป่ากุงน้อย
     หมู่ที่ 3 บ้านหนองผักแพว
     หมู่ที่ 4 บ้านป่ากกุงใหญ่
     หมู่ที่ 5 บ้านเก่าโก
     หมู่ที่ 6 บ้านดอนสระคำ
     หมู่ที่ 7 บ้านนาโป่งโพน
     หมู่ที่ 8 บ้านป่ากุงน้อย
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมศักดิ์ ภูคำ
กำนันตำบลชื่อ นายสว่าง สุขเกษม
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายพจน์ สาธุพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางรัศมี สิงห์ทองบุญ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนิคม โลหะกุล
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายราเชษฐ  สื่อกลาง
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวิชา ป้องวงศ์
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายทองหลอม  พรมทา

Responsive image