Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1 ลาดควาย 269 427 422 849
2 ป่ากุงน้อย 193 293 303 596
3 หนองผักแพว 132 230 210 440
4 ป่ากุงใหญ่ 311 548 552 1,100
5 เก่าโก 91 141 142 283
6 ดอนสระคำ 131 218 225 443
7 นาโป่งโพน 250 385 373 758
8 ป่ากุงน้อย 144 256 250 509
รวม 1,521 2,501 2,477 4,978

ศาสนา
     เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประชาชนชาวชนบทจะมีความผูกพันกับวัดและศาสนา ในตำบลลาดควายก็เช่นเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ โดยในทั้งตำบลในทุกหมู่บ้านจะมีวัดประจำของหมู่บ้านเพื่อประกอบกิจทางศาสนาและเป็นที่พักพิงใจของชาวบ้านดังต่อไปนี้
 
ลำดับที่ ชื่อศาสนสถาน ที่ตั้ง
1 วัดเที่ยงประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ต.ลาดควาย
2 วัดสุวรรณวงศาราม หมู่ที่ 2 ต.ลาดควาย
3 วัดหนองเครือวัลย์ หมู่ที่ 3 ต.ลาดควาย
4 วัดไชยมงคล/สำนักสงฆ์ถ้ำพระ หมู่ที่ 4 ต.ลาดควาย
5 วัดบ้านเก่าโก หมู่ที่ 5 ต.ลาดควาย
6 สำนักสงฆ์บ้านดอนสระคำ หมู่ที่ 6 ต.ลาดควาย
7 วัดบ้านนาโป่งโพน/สำนักสงฆ์บ้านนาโป่งโพน หมู่ที่ 7 ต.ลาดควาย
8 สำนักสงฆ์บ้านป่ากุงน้อย หมู่ที่ 8 ต.ลาดควาย

การศึกษา
     ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควายมีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 5 แห่ง (โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยเปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมต้น) และมีศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน 3 ศูนย์ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานศึกษามีดังต่อไปนี้
     1. โรงเรียนบ้านลาดควาย เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     2. โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     3. โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
     4. โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
     5. โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงน้อย สังกัด อบต.ลาดควาย
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงน้อย ได้เปิดทำการเรียน การสอนให้กับเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่บ้านป่ากุงน้อยหมู่ที่ 2,8 บ้านหนองผักแพว บ้านดอนสระคำ ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเด็กก่อนวัยเรียน 50 คน จำนวนครู 2 คน
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงใหญ่ สังกัดอบต.ลาดควาย
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงใหญ่ เปิดทำการเรียน การสอนแก่เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่บ้านป่ากุงใหญ่และบ้านนาโป่งโพน ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเด็กก่อนวัยเรียน 40 คน จำนวนครู 2 คน
     - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเที่ยงประดิษฐ์ (กรมศาสนา)
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเที่ยงประดิษฐ์ เปิดทำการเรียน การสอนให้กับเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่บ้านลาดควาย บ้านเก่าโก ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเด็กก่อนวัยเรียน 60 คน จำนวนครู 4 คน

ประเพณี
     ข้อมูลงานประเพณี (ช่วงเวลาภายในเดือนนั้น ๆ)

 
     มกราคม
     กุมภาพันธ์
     มีนาคม
     เมษายน
     พฤษภาคม
     มิถุนายน
     กรกฎาคม
     สิงหาคม
     กันยายน
     ตุลาคม
     พฤศจิกายน
     ธันวาคม
อวยพรปีใหม่ (ทำบุญต้อนรับปีใหม่)
บุญข้าวจี่ตามประเพณี (ฮีต สิบ สอง คลองสิบสี่)
บุญพระเวสสันดร (บุญประจำปี)
สงกรานต์รดน้ำดำหัว และขอพรผู้สูงอายุ
บุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก)
บุญชำหะบ้าน (ชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีของหมู่บ้าน)
เข้าพรรษา (ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน) นุ่งขาวห่มขาว
บุญข้าวประดับดิน
บุญข้าวสลาก
บุญออกพรรษา , บุญมหาสังฆทาน
บุญกฐิน
บุญผ้าป่า

Responsive image