Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรตำบลลาดควาย
ตำบล จำนวนหมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด(ไร่) พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร พื้นที่อื่นๆ(ไร่) ครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร(คน) รายได้เฉลี่ย/ค่อครัวเรือน(บาท)
ที่นา(ไร่) ที่ไร่(ไร่) ทีสวน(ไร่) ที่เลี้ยงสัตว์ พืชผัก(ไร่) ไม้ดอก(ไร่) การเกษตรอื่นๆ
ลาดควาย 8 50,975 13,670 578 846 1,265 110 0 253 34,253 1,063 4,613 34,973

ข้อมูลปศุสัตว์ตำบลลาดควาย
หมู่บ้าน บ้าน โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่
1 ลาดควาย 85 90 26 90 450
2 ป่ากุงน้อย 93 80 31 65 600
3 หนองผักแพว 81 112 22 80 355
4 ป่ากุงใหญ่ 120 105 16 110 545
5 เก่าโก 40 52 4 50 385
6 ดอนสระคำ 45 49 11 60 366
7 นาโป่งโพน 108 110 14 58 851
8 ป่ากุงน้อย 77 72 18 35 681
รวม 659 676 142 548 4,233

     การใช้ที่ดินในเขตตำบลลาดควายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประโยชน์ในการทำนาและในแต่ละพื้นที่ของการทำนานั้นให้ปริมาณของผลผลิตที่แตกต่างกันไป สาเหตุก็เป็นเพราะว่าแต่ละพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางแห่งเป็นที่ลุ่ม บางแห่งเป็นที่ดอนซึ่งน้ำท่วมไม่ค่อยถึงหรืออาจจะมีปริมาณน้ำน้อยทำให้ผลผลิตข้าวได้น้อยกว่านาที่ลุ่ม ส่วนปัญหาอื่น ๆ ก็ยังมีอยู่บ้างเช่นปัญหาเกี่ยวกับวัชพืช ส่วนพื้นที่ในการปลูกพืชผักส่วนใหญ่จะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือจากการบริโภคก็จำหน่ายสาเหตุก็เพราะว่าเกษตรยังไม่มีความรู้ในการปลูกพืชผักและยังขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ส่วนพื้นที่ในการทำปลูกพืชไร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันสำปะหลังและแตงไทย แต่ก็ยังมีการปลูกในปริมาณที่น้อยสาเหตุก็เพราะว่าราคาพืชไร่มีราคาตกต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและยังให้ผลผลิตต่อไร่น้อยเพราะว่าเกษตรไม่มีความรู้เกี่ยวกับพืชไร่ ส่วนพื้นที่ที่นับว่ากินเนื้อที่มากที่สุดก็คือพื้นที่ป่าไม้ตำบลลาดควายนับว่ามีพื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลางเพราะว่าพื้นที่ป่าได้ถูกทำลายไปบ้างแต่ระบบนิเวศน์ยังถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์อยู่
Responsive image