Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     การคมนาคมของตำบลลาดควายมีถนนสายหลักสำหรับการสัญจรไปมาหลายสายประกอบไปด้วย
     - ถนนลาดยางสายบ้านนาเอือด - บ้านป่ากุงน้อย  สาย อบ.3329 ระยะทาง 3.7 กม. (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี )
     - ถนนลาดยางสายบ้านฟ้าห่วน - บ้านนาโป่งโพน  สาย อบ.2091 ระยะทาง 4.0 กม. (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี )
     - ถนนลาดยางสายบ้านฟ้าห่วน - บ้านป่ากุงน้อย สายอบ.4001 ระยะทาง 2.8 กม. (กรมทางหลวงชนบท ) 
    
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
     - ระบบประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควายให้บริการระบบประปาหมู่บ้านในทุกหมู่บ้านของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย โดยมีครัวเรือนใช้ประปาทั้งสิ้น 1,521  ครัวเรือน มีหอถังประปาทั้งสิ้น 11 แห่ง
     - ระบบไฟฟ้า มีครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,521  ครัวเรือน
     - สถานีอนามัย 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านลาดควาย
       
ลักษณะการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ
     - น้ำประปา โดยทั่วไปน้ำประปายังมีความจำเป็นต่อประชาชนอยู่มากเพราะประชาชนจะอาศัยน้ำประปาในการอุปโภคบริโภค ส่วนปัญหาที่มีกับการใช้น้ำประปาก็คือในฤดูแล้งน้ำประปามีปริมาณไม่เพียงพอทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
     - บ่อน้ำบาดาล โดยทั่วไปน้ำบาดาลจะถูกนำมาใช้ในรูปแบบการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และจะมีบางส่วนที่นำน้ำบาดาลมาใช้กับการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ส่วนปัญหาที่มีตามมาในการใช้น้ำบาดาลก็คือน้ำบาดาลอยู่ลึกซึ่งยากต่อการขุดเจาะ
     - สระน้ำ ส่วนมากสระน้ำที่มีในพื้นที่จะเป็นสระน้ำที่มีขนาดเล็กมีความเหมาะสมในการอาศัยน้ำจากสระเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ส่วนข้อจำกัดจากการใช้ประโยชน์ก็มาจากการที่ในฤดูแล้งสระน้ำมีความตื้นเขินทำให้น้ำแห้งสระไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
     -บ่อน้ำตื้น นับว่ามีบทบาทกับประชาชนในพื้นที่มากเพราะบ่อน้ำตื้นจะเป็นแหล่งสำคัญของการใช้น้ำเพื่อการบริโภคประชาชนมีความผูกพันกับบ่อน้ำตื้นมานาน ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อถึงฤดูแล้งบ่อน้ำมีความตื้นเขินทำให้น้ำไม่พอในการใช้ประโยชน์
     - ลำห้วย ในพื้นที่ตำบลลาดควายมีลำห้วยที่สำคัญคือลำห้วยลีละบวย ลำห้วยโส ลำห้วยลาดควาย ลำห้วยสลึง ลำห้วยท่าแตง

Responsive image