Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
     “ ชุมชนเข้มแข็ง เน้นการเกษตรทฤษฎีใหม่ ใส่ใจสุขภาพประชาชน สร้างคนด้วยคุณภาพการศึกษา เลอค่าทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

พันธกิจ (Mission)
     พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเป็นหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยการระดมความคิดจากคนในชุมชน พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนควบคู่กับการพัฒนาทางด้านการเมือง
     พันธกิจที่ 2 เร่งพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
     พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง เน้นการจัดตั้งกลุ่มองค์กรด้านสังคมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและประชาชนเพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่ระดับมหภาคต่อไป
     พันธกิจที่ 4 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการศึกษา เสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษา ในระดับก่อนเกณฑ์การศึกษาและการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมทั้งความรู้และคุณธรรม สร้างความเป็นเลิศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป
     พันธกิจที่ 5 พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เอาใจใส่ดูแลต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต

Responsive image