Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
     1. แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
     2. แนวทางการส่งเสริมการเกษตร
     3. แนวทางสร้างชุมชนเข้มแข็ง
     4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
     5. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและการพัฒนาทางการเมือง
     6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสร้างความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ
    
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     7. แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
     8. แนวทางการบริการด้านไฟฟ้าและประปา
     9. แนวทางการบริการสาธารณะ
   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     10. แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการ
     11. แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
   
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
     12. แนวทางการส่งเสริมการศึกษา
     13. แนวทางส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     14. แนวทางควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
     15. แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย
     16. แนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
     17. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

Responsive image