Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน-ระเบียบต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือเรื่องเรียน ร้องทุกข์
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พรบ.สภาตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. 2548
ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554
ระเบียบ มท.เงินอุดหนุนของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563
Responsive image