Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ส.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด/ผอ.ของแต่ละส่วนราชการ
16 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2563
29 ม.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานการตรวจสอบการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2562
29 ม.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนของส่วนราชการ
20 ม.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ การนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2653
01 ม.ค. 2563 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
12 ธ.ค. 2562 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี งบประมาณ 2562
23 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
24 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2562
17 ม.ค. 2562 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ ข้าราชการของแต่ละส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย

เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 045-252887  โทรสาร : 045-252867  อีเมล์ : admin@lardkhay.go.th

Powered By lardkhay.go.th