Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 เม.ย. 2564
ถึง
30 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
21 เม.ย. 2564
ถึง
21 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือน
23 ธ.ค. 2563
ถึง
30 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
15 ธ.ค. 2563
ถึง
30 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
30 พ.ย. 2563
ถึง
30 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
30 พ.ย. 2563
ถึง
21 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
01 ต.ค. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย รายงานการกำกับตืดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
01 ต.ค. 2563
ถึง
02 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
01 ต.ค. 2563
ถึง
02 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
01 ต.ค. 2563
ถึง
15 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.ลาดควาย ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน
Responsive image