Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ
E-SERVICEหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประขาสัมพันธ์
ประกาศการมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
...............................................................
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการบริการประชาชนโดยตรง  จึงขอมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้
 
       
ที่ อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน
1. การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตาม ม.4,ม.33,ม.56 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) อนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและเลิกกิจการที่เป็นอัตราต่อสุขภาพ(130 ประเภท)
2. อนุญาตให้ดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การอนุญาตให้แจ้งตอบรับดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. อนุมัติให้ดำเนินการช่วยเหลือด้านสาธารณะภัยต่าง ๆ การอนุญาตให้ดำเนินการช่วยเหลือด้านสาธารณะภัยต่าง ๆ
4 อนุมัติในคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด อำนาจอนุมัติคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
5 รับรองการออกเลขที่บ้าน
 
ลงนามในหนังสือรับรองการออกเลขที่บ้าน
 
การมอบอำนาจ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2563