Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
...............................................................
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการบริการประชาชนโดยตรง  จึงขอมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้
 
       
ที่ อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน
1. การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตาม ม.4,ม.33,ม.56 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) อนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและเลิกกิจการที่เป็นอัตราต่อสุขภาพ(130 ประเภท)
2. อนุญาตให้ดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การอนุญาตให้แจ้งตอบรับดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. อนุมัติให้ดำเนินการช่วยเหลือด้านสาธารณะภัยต่าง ๆ การอนุญาตให้ดำเนินการช่วยเหลือด้านสาธารณะภัยต่าง ๆ
4 อนุมัติในคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด อำนาจอนุมัติคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
5 รับรองการออกเลขที่บ้าน
 
ลงนามในหนังสือรับรองการออกเลขที่บ้าน
 
การมอบอำนาจ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2563