Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ
E-SERVICEหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย 
เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
************************************ 
           ตามที่ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย  โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น 
 
          เพื่อให้การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม จึงขอให้ผู้สมัครใดประสงค์ จะแต่งตั้งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง เพื่อร่วมสังเกตการณ์ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนการเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2/6 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
 
          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
                             
                                                    ประกาศ  ณ  วันที่   11    พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๔

                                                                                                                                                                                มานพ  ฉวีรักษ์
(นายมานพ  ฉวีรักษ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564