Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย 
เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
************************************ 
           ตามที่ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย  โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น 
 
          เพื่อให้การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม จึงขอให้ผู้สมัครใดประสงค์ จะแต่งตั้งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง เพื่อร่วมสังเกตการณ์ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนการเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2/6 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
 
          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
                             
                                                    ประกาศ  ณ  วันที่   11    พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๔

                                                                                                                                                                                มานพ  ฉวีรักษ์
(นายมานพ  ฉวีรักษ์)
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564