Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ
E-SERVICEหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประขาสัมพันธ์
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ลาดควาย
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ  2564
.........................................................................
สรุป    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ระดับดีมาก ลงมาถึงปานกลาง ตามลำดับ ดังนี้
                                                                                                                                    มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม มากที่สุด คือ ร้อยละ 71.20  
                                                                                                                                     รองลงมา.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คือร้อยละ 70.65  
                                                                                                                                     ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ คือร้อยละ  70.04 
                                                                                                                                     และ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คือร้อยละ 69.86  
                             รวมประชาชนมีความพึงพอใจทั้ง  4 ด้าน  คิดเป็นร้อยละ  70.56
ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564