Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับตืดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2564  รอบ 6 เดือนแรก
******************************************
 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ตามระเบียบ
           กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
          ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 27  แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
          งบประมาณรายจ่ายประจำปี    และให้ปิดประกาศแผนดำเนินการให้ประชาชนทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่
          ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
 
เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
          ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  จึงขอประกาศรายงาน การติดตามการ
          ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก  ตามรายละเอียด แนบท้ายนี้
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  2  เมษายน  พ.ศ.  2564
  
 

                                                   ลงชื่อ    มานพ  ฉวีรักษ์
                                                          (นายมานพ  ฉวีรักษ์)
                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหนาที่
                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
รายงานผลก่ารดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563