Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
                               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
................................................
                          ตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย จึงได้กำหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและ/หรือรับฟัง ความคิดเห็นของ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
                         1. กำหนดให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาใน ประเด็น ความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
  1.                 2. กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควายต่อสาธารณะ ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย เพื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
                    3. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย หลากหลายช่องทาง เข่น กล่องรับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ
                    4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นใน ลักษณะการเข้าร่วมในการจัดทำแผนงาน การวางแผน หรือการดำเนินงาน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                    5. กำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในภาพรวม และภายในข้อมิติต่างๆ
                          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖3
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563