Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
----------------------------------------
เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและภารกิจอื่น เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และป้องกันการให้รับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย จึงกำหนดมาตรการป้องกันหรือรับสินบน เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ถือปฏิบัติ ดังนี้
 1.                      1. ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง
                       2. ห้ามรับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น
                       3. ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
                       4. ห้ามนำเจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
                       5. ห้ามนำข้อมูลลับหรือข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอื่น
  ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ควบคุม พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
หากพบว่ามีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับการให้หรือรับสินบนให้มีการตัดเตือน เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น
              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖2
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562