Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
เรื่อง  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
 ...........................................................
                  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย   มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล ควบคุม ดูแล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ฝ่ายบริหาร โดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  และมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการที่อำนาจทางปกครอง   โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ  ในการตัดสินใจอนุญาต  อนุมัติ  หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้น อย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ
                 ดังนั้น   เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ในภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย  เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล  จึงได้กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารไว้ดังนี้
                 ๑.การใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำการอย่างหนึ่ง
อย่างใดโดยอิสระ
                 ๒.ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจต้องประกอบเหตุผล ดังนี้
                    ๒.๑ ขั้นตอนแรก  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่
                    ๒.๒ ขั้นตอนที่สอง  ข้อกฎหมาย  ที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (๒.๑) ที่เกี่ยวข้องและเป็น
สาระสำคัญ
                    ๒.๓ ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน  ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่า
ว่ากฎหมายได้กำหนดให้ใช้ดุลยพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อำนาจหรือ
ไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                   ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562