Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 

                                           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
     เรื่อง  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
................................................
 
                   ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย จึงกำหนดมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
  กล้าตัดสินใจและกระทำสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และมีจิตสาธารณะ
  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
  ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 
จึงประกาศให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2562 
 
 
 

                                           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
     เรื่อง  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
................................................
 
                   ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย จึงกำหนดมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
  กล้าตัดสินใจและกระทำสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และมีจิตสาธารณะ
  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
  ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 
จึงประกาศให้ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2562
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562