Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประกาศการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
Responsive image
 
 
 
 
ที่......................................
 
.ถ./ผ.ถ. ๒/๖

 
เขียนที่............................................
                                                                    วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....
เรื่อง   ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน             
เรียน  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)  
                  ด้วยข้าพเจ้า (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง) ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) อำเภอ ...................... จังหวัด ................... จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นตัวแทนข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้
ตำบล/เทศบาล หน่วยเลือกตั้งที่ ตัวแทนผู้สมัคร
................... ..............
 
นาย/นาง/นางสาว/ยศ....................... ชื่อสกุล................      
เลขประจำตัวประชาชน.......................
................... ..............
 
นาย/นาง/นางสาว/ยศ....................... ชื่อสกุล................      
เลขประจำตัวประชาชน.......................
    ฯลฯ
                   จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
           ขอแสดงความนับถือ
                                        (ลงชื่อ) …………………………………………….
                     (…………………………………………….)
              ผู้สมัคร
 
 
 
   
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564