Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ
E-SERVICEหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประกาศการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
Responsive image
 
 
 
 
ที่......................................
 
.ถ./ผ.ถ. ๒/๖

 
เขียนที่............................................
                                                                    วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....
เรื่อง   ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน             
เรียน  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ(ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชื่อ)  
                  ด้วยข้าพเจ้า (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง) ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) อำเภอ ...................... จังหวัด ................... จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นตัวแทนข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้
ตำบล/เทศบาล หน่วยเลือกตั้งที่ ตัวแทนผู้สมัคร
................... ..............
 
นาย/นาง/นางสาว/ยศ....................... ชื่อสกุล................      
เลขประจำตัวประชาชน.......................
................... ..............
 
นาย/นาง/นางสาว/ยศ....................... ชื่อสกุล................      
เลขประจำตัวประชาชน.......................
    ฯลฯ
                   จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
           ขอแสดงความนับถือ
                                        (ลงชื่อ) …………………………………………….
                     (…………………………………………….)
              ผู้สมัคร
 
 
 
   
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564