Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายจำปี บูชายัีนต์
ประธานสภา อบต.ลาดควาย
Responsive image
Responsive image
นายสังรวม ถิระบุตร
รองประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นายมานพ ฉวีรักษ์
เลขานุการสภา
Responsive image
นายพัทยา กลมเกลี้ยง
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายประยูร สุดล่า
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายจำปี บูชายันต์
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นางเฉลิม ทุวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายบุญส่ง ชาวใต้
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายทนงศักดิ์ สมชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสังรวม ถิระับุตร
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายคงฤทธิ์ พิมพ์พันธุ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายล้ำ สมภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นางสาวอุมาพร โคตะชาติ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสำรี สุดรักษา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายไสว จันทร์ผาย
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นางบุญเย็น จันทร์อบ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายทองพูล กอพุฒ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายไพสาร เรืองแสน
ส.อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
Responsive image
นางอุลัย มาโพธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
Responsive image