Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายมานพ ฉวีรักษ์
ปลัด อบต.ลาดควาย
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวอภิญญา ทองหมื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
นายศักดิ์ชัย อุ่นใจ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
Responsive image
นางอำนวยพร มารมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นายคำสิงห์ พงษ์มิ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวปริศนา ลาวช่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวดอกรัก อ่อนลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image