Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
การบริหารงานบุคลล
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก.ท.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน - ระเบียบต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
น.ส.รัตติกรณ์ วงษ์ปักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
Responsive image
Responsive image
นางสาวศิริจิตร มาโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางรัตธยา รางเงิน
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางบุษราภรณ์ สุยะลา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุภาวดี อ่อนลา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางเตือน ศรีสมบูรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางปราณี ทองผาย
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส.ตติยารัตน์ เหล่าศรี
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)
Responsive image
Responsive image
นางสาวจิราภรณ์ สีเลิศ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)
Responsive image