ปรับปรุงล่าสุด 7 พ.ย. 2022 02:47:43 873

 

ประวัติความเป็นมา


     ตามที่มีผู้เล่าขานกันมา สมัยก่อนตำบลลาดควายเป็นพื้นที่มีป่าไม้หนาแน่น ซึ่งจัดได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงตลอดทั้งมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีหนองน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งมีควายป่ามากินน้ำและเล่นน้ำเป็นประจำ หนองน้ำดังกล่าวชาวบ้านสมัยนั้นเรียกกันว่า “หนองลัดควาย” ต่อมา “ขุนลาด” พร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งชุมชนขึ้นในละแวกดังกล่าว (บริเวณบ้านลาดควายในปัจจุบัน ) ในปี พ.ศ. 2418 ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นอย่างเป็นทางการ จึงได้ร่วมกันตั้งชื่อของหมู่บ้านโดยนำชื่อของหนองลัดควายมารวมกับชื่อของขุนลาดจึงได้ชื่อของหมู่บ้านอย่างเป็นทางการว่า บ้านลาดควาย

     ตำบลลาดควายเป็น 1ใน 11 ตำบลของการปกครองท้องที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลลาดควาย ตามที่ตั้งแล้วอยู่ห่างจากอำเภอศรีเมืองใหม่ประมาณ
6 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 89 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 50,975 ไร่ คิดเป็น 82 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน สำหรับที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควายตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านป่ากุงน้อย ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นรูปวงรียาวไปตามแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลลาดควายเป็นที่ราบสูงทางด้านตะวันออก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่ลาดสูง
และชัน สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูเขาเล็กน้อยและเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม

     ตำบลลาดควายมีลักษณะของวิถีชีวิตชุมชนเป็นแบบสังคมชนบท โดยมีการตั้งบ้านเรือนในลักษณะเป็นกลุ่มก้อนตามเส้นทางการคมนาคม มีความผูกพันแบบเครือญาติ
พี่น้อง การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาและปลูกพืชไร่เป็นหลัก ซึ่งพืชไร่ที่มีความเหมาะสมและมีเกษตรกรนิยมปลูกกันมากในปัจจุบันได้แก่ มันสำปะหลัง และยางพารา