ปรับปรุงล่าสุด 10 ต.ค. 2022 15:32:09 983


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ดังนี้

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
     - งานบริหารทั่วไป
     - งานแผนพัฒนาชุมชน
     - งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
     - งานส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการผู้ป่วยเอดส์
     - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน    
2. งานสังคมสงเคราะห์
     - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ยากไร้
     - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
     - งานอบรมและเผยแพร่ความรู้พร้อมให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์
3. งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี
    - งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
    - งานฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
4. งานธุรการ
    - งานโต้ตอบหนังสือราชการ
    - รายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ
    - จัดทำฎีกาเบิกจ่าย