ปรับปรุงล่าสุด 7 พ.ย. 2022 02:26:21 798

 


วิสัยทัศน์ 
   "ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข คู่สังคมพอเพียง"

คำขวัญ
"ลาดควายน่าอยู่ อู่ข้าวมะลิหอม ล้อมรอบมันสำปะหลัง ยางพารา ประชาใฝ่ธรรม งามล้ำผ้าพระเวสสันดร พร้อมเพรียงเลี้ยงโค-กระบือ"


พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจที่ 1   ส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเป็นหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยการระดมความคิดจากคนในชุมชน พัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนควบคู่กับการพัฒนาทางด้านการเมือง
   
 
พันธกิจที่ 2   เร่งพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง เน้นการจัดตั้งกลุ่มองค์กรด้านสังคมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและประชาชน
เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่ระดับมหภาคต่อไป
 
พันธกิจที่ 4 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการศึกษา เสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษา ในระดับก่อนเกณฑ์การศึกษาและการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ เพียบพร้อม
ทั้งความรู้และคุณธรรม สร้างความเป็นเลิศให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป
 
 
พันธกิจที่ 5 พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เอาใจใส่ดูแลต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต