ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

20 ม.ค. 2023 07:18:34 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดควาย 186

https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8c7ar