รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

9 มี.ค. 2021 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ลาดควาย 143