ปรับปรุงล่าสุด 7 พ.ย. 2022 04:57:12 636

 

การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม
     การคมนาคมของตำบลลาดควายมีถนนสายหลักสำหรับการสัญจรไปมาหลายสายประกอบไปด้วย
     - ถนนลาดยางสายบ้านนาเอือด - บ้านป่ากุงน้อย  สาย อบ.3329 ระยะทาง 3.7 กม. (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี )
     - ถนนลาดยางสายบ้านฟ้าห่วน - บ้านนาโป่งโพน  สาย อบ.2091 ระยะทาง 4.0 กม. (องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี )
     - ถนนลาดยางสายบ้านฟ้าห่วน - บ้านป่ากุงน้อย สายอบ.4001 ระยะทาง 2.8 กม. (กรมทางหลวงชนบท ) 
    
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
     - ระบบประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควายให้บริการระบบประปาหมู่บ้านในทุกหมู่บ้านของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย โดยมีครัวเรือนใช้ประปาทั้งสิ้น 1,521  ครัวเรือน มีหอถังประปาทั้งสิ้น 11 แห่ง
     - ระบบไฟฟ้า มีครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,521  ครัวเรือน
     - สถานีอนามัย 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านลาดควาย
       
ลักษณะการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ
     - น้ำประปา โดยทั่วไปน้ำประปายังมีความจำเป็นต่อประชาชนอยู่มากเพราะประชาชนจะอาศัยน้ำประปาในการอุปโภคบริโภค ส่วนปัญหาที่มีกับการใช้น้ำประปาก็คือในฤดูแล้งน้ำประปามีปริมาณไม่เพียงพอทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
     - บ่อน้ำบาดาล โดยทั่วไปน้ำบาดาลจะถูกนำมาใช้ในรูปแบบการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และจะมีบางส่วนที่นำน้ำบาดาลมาใช้กับการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ส่วนปัญหาที่มีตามมาในการใช้น้ำบาดาลก็คือน้ำบาดาลอยู่ลึกซึ่งยากต่อการขุดเจาะ
     - สระน้ำ ส่วนมากสระน้ำที่มีในพื้นที่จะเป็นสระน้ำที่มีขนาดเล็กมีความเหมาะสมในการอาศัยน้ำจากสระเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ส่วนข้อจำกัดจากการใช้ประโยชน์ก็มาจากการที่ในฤดูแล้งสระน้ำมีความตื้นเขินทำให้น้ำแห้งสระไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
     - บ่อน้ำตื้น นับว่ามีบทบาทกับประชาชนในพื้นที่มากเพราะบ่อน้ำตื้นจะเป็นแหล่งสำคัญของการใช้น้ำเพื่อการบริโภคประชาชนมีความผูกพันกับบ่อน้ำตื้นมานาน ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อถึงฤดูแล้งบ่อน้ำมีความตื้นเขินทำให้น้ำไม่พอในการใช้ประโยชน์
     - ลำห้วย ในพื้นที่ตำบลลาดควายมีลำห้วยที่สำคัญคือลำห้วยลีละบวย ลำห้วยโส ลำห้วยลาดควาย ลำห้วยสลึง ลำห้วยท่าแตง