โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลลาดควายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลลาดควายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27 เม.ย. 2023 04:11:21 กิจกรรม อบต.ลาดควาย 45

เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ได้ดำเนินตามโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร  ส่วนตำบลลาดควายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควายประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 51 คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมี นายสรชาย  ครองยุทธ  ตำแหน่ง นายอำเภอศรีเมืองใหม่  เป็นประธานเปิดงานซึ่งโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๖6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์  ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)   ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ